Seo, Siúd agus Eile / This and That

Haighea a chairde,

Nóta beag inniu le ‘hello’ a rá agus cúpla pointe ón tseachtain a chuaigh thart a roinnt libh! Seachtain dheas a bhí ann… is léir anois go mbeidh ábhar tráchtais eile agam, agus tá mé á athrú fós… ní déarfaidh mé libh go fóill cad é atá ar intinn agam ach tá súil agam go mbeidh sé deimhnithe agam amárach. 🙂

Seo cruthúnas go bhfuil an t-Earrach anseo cheana féin in nGaillimh, cé go bhfuil neart sneachta ar an talamh i Massachusetts fá láthair!

daffodils

Lá na bPancóg a bhí ann Dé Mairt… (‘Fat Tuesday’ nó ‘An Mhairt Ramhar’ sna Stáit), agus is é an traidisiún in Éirinn pancóga (cosúil le crepes, seachas na pancóga móra a itheann muid sna Stáit) a dhéanamh agus a ithe roimh tús an Chargais an lá ina dhiaidh. Mura bhfuil eolas agat fán traidisiún seo, tá fáilte romhat léamh faoi ANSEO. Cé nach leanaim na traidisiúin chreidimh sin, ba leiscéal iontach é chun pancóga blasta a ithe le cairde!

eating pancakes

pancóga

Dé Céadaoin, chuaigh muid chuig seisiún iontach i gCloughanover (leagan Gaeilge in easnamh ar logainm.ie) lenár gcara Deirdre. Bhí an ceol ar dóigh agus bhain muid an-sult as an atmaisféar sa teach tábhairne sin. Bhí seisiún iontach againn i mBaile Átha an Rí aréir, fosta, le Deirdre, Katherine, Ian, agus cairde eile. Is ceoltóirí den scóth í Deirdre agus ár gcairde eile agus tá an-áthas orainn go bhfuil aithne againn ar na daoine uaisle seo!

Anois, tá cara dár gcuid ó na Stáit, Ted Soulos, anseo ar cuairt agus is dóigh liom go mbeidh an-spraoi againn! Is ceoltóir é Ted fosta (ar an fheadóg mhór) agus tá sé gafa go huile is go hiomlán don cheol… dá bharr sin, is dócha go mbeidh neart ceoil ar siúl idir anseo agus an Sathairn seo chugainn, nuair a rachaidh muid go Páras!

Mar a fheiceann sibh anseo, tá mé iontach buíoch de Ted cheana féin mar thug sé mála mór millteach de ‘blúiríní seacláide’ mar is ceart dúinn (níl ach málaí iontach beag anseo in Éirinn agus ní dhéantar mar an chéanna iad… tá sé doiligh a bheith ag bacáil leo mar is cuí!). Ní bheith blúiríní seacláide de dhíth orm ar feadh míonna anois! 🙂

choco chips

Go raibh lá deas agaibh uilig!

Amanda
_______________________________________________________________

Hello folks,

Just a small note today to say ‘hello’ and share a couple points of interest from this past week. It was a lovely week… one point that bears remarking is that my thesis topic has changed (yet again!)… I won’t say what is on my mind for it at the moment, on the chance that it will change yet again, but I hope to have this confirmed tomorrow. 🙂

Here is some proof that spring has sprung here in Galway, even though there’s loads of snow on the ground in Massachusetts!

daffodils

Tuesday was Pancake Day here in Ireland (‘Fat Tuesday’ in the States), and the tradition on the Tuesday before Lent starts the next day is to make and eat pancakes (they are like crepes rather than the big buttermilk pancakes we’re used to in the states, but very good!). If you don’t know about it, you can read about this tradition HERE. Even though I don’t follow these religious traditions, it was an excellent excuse to eat yummy pancakes with friends!

eating pancakes

pancóga

On Wednesday night, we went to a great session in Cloughanover, just outside of Galway with our friend Deirdre. It was some awesome music and we really enjoyed the atmosphere of the pub, as well. We also had a great session experience last night in Athenry with Deirdre and our friends Katherine and Ian. Deirdre and these other new friends of ours are such wonderful musicians, and we really feel lucky to get the chance to know them while we’re here!

At the moment, we have a friend visiting from the states, Ted Soulos. I think we’re going to have a great time! Ted is a lovely musician too (he plays the flute and whistle) and he is ‘mad’ for the music! Thus, I rather suspect we’ll be heading to a bunch of sessions this week, before we take off for Paris next Saturday!

As you all can see here, I’m already very grateful to Ted because he brought us an enormous bag of ‘proper’ chocolate chips from the States (you can only get very small bags of chocolate chips in the stores here, and they don’t react the same way when you bake with them, as I’m used to for chocolate chip cookies and the like!). I don’t think we’ll need chocolate chips for months, now!

choco chips

Hope you all have a lovely day!

Amanda

Advertisements

Sínigí an achainí seo, le bhur dtoil! Sign this petition please!

A chairde,

Seo achainí le Gaelscéal, an nuachtán amháin a fhoilsítear i nGaeilge, a thabhairt i bhfeidhm arís. Má tá sibh toilteanach, le bhur dtoil, sínigí í agus seans go mbeidh muid ábalta an nuachtán a choinneáil i gcló!

http://www.change.org/petitions/the-irish-and-british-governments-rialtais-na-h%C3%A9ireann-agus-na-breataine-reverse-the-decision-of-foras-na-gaeilge-to-close-gaelsc%C3%A9al#share

Go raibh míle maith agaibh,

Amanda

_____________________________________________

Hello folks,

This is a petition to reinstate the only Irish language newspaper, Gaelscéal. If you are willing, please sign it and hopefully we can keep the paper in print!

http://www.change.org/petitions/the-irish-and-british-governments-rialtais-na-h%C3%A9ireann-agus-na-breataine-reverse-the-decision-of-foras-na-gaeilge-to-close-gaelsc%C3%A9al#share

Many thanks,

Amanda

Gaelscéal

Rud beag eile, a chairde… níl a fhios agam ar chuala sibh cheana féin, ach is dócha go mbeidh an t-aon nuachtán amháin i nGaeilge, Gaelscéal, as cló le gairid. Chaill an nuachtán a chuid maoiniú agus deirtear nach bhfuil daoine go leor an nuachtán a cheannach lena sprioc airgid a bhaint amach… dá bharr sin, ní bheith sé ar fáil níos mó i ndiaidh mí Mhárta. Is drochscéal é seo, scéal brónach, mar ní foilseofear aon paipear nuachtán trí mheán na Gaeilge anois, agus cé go bhfuil achmhannaí éagsúla ar fail ar an idirlíon i nGaeilge, tá rud níos… suntasaí faoi choip chrua de nuachtán trí mheán na Gaeilge a bheith sa siopa nó ar fáil ar an tsráid, nach bhfuil? Feictear domh, áfach, nach bhfuil mórán le déanamh fá láthair chun é a chur ar fáil arís, mar ní cheannaítear nuachtáin chrua chomh minic agus a bhíodh i gcoitinne sa lá atá inniu ann. Tá muid uilig ag bogadh róghasta!

Seo an scéal ar suíomh Gaelscéal: http://www.gaelsceal.ie/index.php?option=com_content&view=article&id=2008:deireadh-ag-teacht-le-gaelsceal&catid=11:tuairimi&Itemid=298

Ádh mór oraibh,

Amanda

______________________________________________________

One more little thing, folks… I don’t know if you’ve heard about this already, but Gaelscéal, the sole newspaper that’s published in Irish will cease to be in print shortly. The newspaper lost its funding and it’s said that people just aren’t buying enough of the newspaper to meet its financial quota… thus, it won’t be available any more after March. This is a very sad thing indeed, because no newspaper will be published in the medium of Irish now, and even though some news resources are available on the internet, there’s something a lot more noticeable about having a hard copy newspaper available in a shop or on the street, isn’t there? As I see it, however, there really isn’t much to be done about it at the moment because newspapers are just not bought as often as they used to be these days. We’re all moving too fast!

Here’s the story on Gaelscéal’s website: http://www.gaelsceal.ie/index.php?option=com_content&view=article&id=2008:deireadh-ag-teacht-le-gaelsceal&catid=11:tuairimi&Itemid=298

All the best,

Amanda

Ábhair Tráchtais! / Thesis Subjects!

Haighea a chairde,

Tá stoirm sneachta ar siúl ar ais i Massachusetts fá láthair, ach anseo i nGaillimh tá an t-earrach ag teacht agus na bláthanna ag teacht chun cinn ón talamh. Má tá fiosracht ar aon duine, is é ‘lus an chromchinn’ an Ghaeilge ar ‘daffodil!’ 🙂

Bhí seachtain mhór againn sa choláiste, mar dheimhnigh muid cén ábhair (go bunasach) a bheas againn do na tráchtais atá le scríobh againn i mbliana! Níl siad sonraithe go fóill, ach go bhfios dúinn beidh Jonathan ag díriú ar an eolaíocht sna Gaelcholáistí in Éirinn, go háirithe ar dhearcaidh na múinteoirí maidir leis na hábhair agus téacsleabhair atá acu i meán na Gaeilge, agus is ábhar thar a bheith speisiúil é seo, dar liom! Bhí rud inteacht a bhaineann leis an Ghaeilge sa Tuaisceart ar intinn agam, ach i ndáiríre ábhar PhD a bhí ann, agus bhí sé róleathan don mhéid ama atá againn anseo. Dá bharr sin, anois díreoidh mé ar an Acadamh i nGaoth Dobhair (nach méanar domh!), cad é atá bainte amach aige, cad é atá le déanamh aige i ndáil leis an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge (2010 – 2030), agus na deacrachtaí atá aige chun oideachas tríú leibhéil a sholáthar do phobal trí mheán na Gaeilge i gceantar faoi mhíbhuntáiste. Sílim go mbeidh sé seo thar a bheith speisiúil, agus indéanta fosta. Anois, caithfidh muid obair a thoiseacht air seo, agus tá muid ag súil leis agus ag creathnú roimhe ag an am céanna!

I nuacht eile, tá súil againn go mbeidh an suíomh idirlíon ag ‘Comhrá le Chéile’ beo le gairid (roimh an Luan?)! Ní bheith muid ábalta na comhráite a chur ar siúl go láithreach, ach tá súil againn go mbeidh dul chun cinn déanta againn air sin go luath, fosta.

Ádh mór ar an phobal faoi sneachta sna Stáit, agus go raibh lá deas agaibh uilig!

Amanda

____________________________________________________

Hey everybody,

There’s a great big snowstorm going on in Massachusetts at the moment, but here in Galway spring is coming and flowers are starting to emerge from the ground. If anybody is curious, the word for ‘daffodil’ in Irish is ‘lus an chromchinn,’ or ‘plant of the bent head’ (an bhfuil aistriúchán níos fearr ag aon duine eile?)

We had a big week at the college this week, because we confirmed the topics for the theses we will be writing this year! They’re not very detailed yet, but as far as we know Jonathan will be focusing on science in Gaelcholáistí (Irish-medium high schools) in Ireland, and specifically on the perspectives of science teachers in these Gaelcholáistí on the materials available to them in Irish. I think this is a fascinating topic! I was thinking of doing something with Irish in Northern Ireland, but it turned out to be too large a topic (more like a PhD topic, really), and impossible to do in the timeframe we have here. Therefore, I will now be focusing on the Acadamh in Gaoth Dobhair (isn’t that great!), what it has achieved, what it needs to do with respect to the 20 Year Strategy for the Irish Language (2010 – 2030), and the difficulties it faces providing 3rd level education in Irish to a low-income area. I think this will be very interesting, not to mention actually doable! And now, we have to actually start working on this, and we’re both looking forward to it and dreading it at the same time!

In other news, we hope that our website for ‘Comhrá le Chéile’ will be live soon (hopefully before Monday?)! We won’t be able to host online conversations right away, as we’re still doing research on the best technology to use, but we hope to have some progress on that very soon as well.

Good luck to the folks under snow drifts in the US, and may you all have a lovely day!

Best,

Amanda

Ar ais go Tír Chonaill! Back to Donegal!

A chairde,

Beannachtaí oraibh ar an mhaidin ghalánta seo, ón bhaile eile atá againn i bhFal Corrib, Co. Dhún na nGall. Tá muid suite in aice leis an fharraige gharbh, agus tá an ghaoth thar a bheith láidir, ag corraí an fharraige agus ag cruthú tonnta ollmhór ar na carraigeacha. Seo an áit is fearr linn in Éirinn, agus cuireann sé solas inár gcroí a bheith anseo arís, ar feadh cúpla lá.

Tháinig muid go Tír Chonaill ó Bhaile Átha Cliath an uair seo, mar bhí orm bheith páirteach i dtionscadal físeain ag Fulbright. Bhí mé thar a bheith neirbhíseach leis an fhísean agus, i ndáiríre, níl mé cinnte dearfa cad é a dúirt mé os comhair an cheamara, ach tá súil agam go raibh sé ceart go leor agus go léirigh mé na buntáistí Fulbright mar is cuí. Taobh amuigh den fhísean, chaith muid cúpla lá iontach sa chathair mhór agus bhí sé an-deas roinnt ceoil a sheinm ag an Cobblestone, an Iarsmalann Seandálaíochta a fheiceáil, agus am a chaitheamh le cúpla cara Fulbright eile (tchí ar an bhlag Shannon fá choinne cur síos deas: http://shannonchance.net/2013/02/02/fulbright-joy-at-hughes-pub/ agus http://shannonchance.net/2013/02/04/uncovering-history-at-the-cobblestone-pub/).

Agus maidin Dé Sathairn, tháinig muid aduaidh go Tír Chonaill! I ndiaidh turais bhig go hOmaí (agus muid ag bualadh le cara dár gcuid ar an tsráid, a bhí ón chúrsa a rinne muid anseo an samhradh seo caite gan choinne!), tháinig muid go dtí an teach seo agus lig muid ár scith ar feadh cúpla lá. Chuaigh muid ag siúl sna sléibhte, léigh muid cois tine, agus chonaic muid cúpla cara dár gcuid. Oíche Shathairn, chuaigh muid chuig an seoladh leabhair le Tom Hodgins, faoin leabhar a chur sé le chéile dárb ainm “Dea-Chaint John Gráinne agus a chairde.” Is leabhar iontach é seo, atá lán le nathanna cainte agus focail suimiúla ó Rann na Feirste, agus tugann sé radharc iontach don léitheoir ar an saibhreas atá sa teanga ag John Gráinne agus a leithead. Bhí muid buíoch den deis a bheith i láthair ag an seoladh leabhair agus tugann muid comhghairdeas do Tom agus John.

Ar an drochuair, níl muid ábalta fanacht i gcoirneál na neimhe seo le fada, agus tá orainn dul abhaile go Gaillimh ar tráthnóna. Ach tá sé ar intinn againn teacht ar ais uair sa mhí, más féidir, agus beidh an-luachair orainn bheith ar ais san áit ghalánta seo an chéad uair eile.

Le grá,

Amanda

_______________________________________________________________________

Dear friends,

Greetings on this beautiful morning from our other home, in Fal Corrib, Co. Donegal. We are currently situated by the rough sea, with an incredibly strong wind stirring up the ocean into massive waves crashing on the rocks below. This is the place we most love in Ireland, and it lightens our hearts immensely to be here again for a couple of days.

We came to Donegal by way of Dublin this time, as I was taking part in a Fulbright video project. I was incredibly nervous with the video and, to be honest, I’m not really sure what exactly I said in front of that camera, but I hope it was all right and that I accurately portrayed the many advantaged of a Fulbright opportunity. Aside from the video, we spent a couple of lovely days in the capital city and it was very nice to play some tunes at the Cobblestone, to see the Archeology Museum (bog men!), and to spend some time with a couple of other Fulbright friends (see Shannon’s blog for a nice description: http://shannonchance.net/2013/02/02/fulbright-joy-at-hughes-pub/ and http://shannonchance.net/2013/02/04/uncovering-history-at-the-cobblestone-pub/).

And then on Saturday morning, bright and early, we came north to Tír Chonaill! After a brief trip to Omagh (where we met a friend from one of our summer courses here on the street unexpectedly!), we came to this house and relaxed for a couple of days. We went hill-walking, have been reading by the peat fire, and we’ve seen a couple of our friends. On Saturday night, we went to a book opening of a friend of ours, Tom Hodgins, who wrote a beautiful book called ‘Dea-Chaint John Gráinne agus a chairde’ (Sayings of John Gráinne and his friends). It is a wonderful book, full of idioms, sayings and words from Rannafast, Co. Donegal, and it gives a wonderful view of the richness in language that John Gráinne and his compatriots have. We were grateful for the chance to be at the book opening and we send our congratulations to Tom and John.

Unfortunately, we cannot stay in this little corner of heaven much longer, and we’ll need to head back to Galway this evening. But we’re thinking that we’d love to come back here once a month, if possible, and how joyful it will be to be back here again the next time!

All the best,

Amanda